Strategia Zadań Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

CELE STRATEGICZNE ORAZ SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY REALIZACJI WYTYCZONYCH CELÓW:

CEL I

Gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów w postaci tradycyjnej i elektronicznej zgodne z ofertą edukacyjną i kierunkiem badań naukowych zawartym w strategii rozwoju Uczelni.

 1. Aktualizowanie we współpracy z nauczycielami akademickimi Uczelni wykazów obowiązkowej i polecanej literatury;
 2. Stworzenie możliwości elektronicznego przekazywania do Biblioteki informacji o zalecanych nowych pozycjach, by możliwe było gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska;
 3. Badanie stopnia wykorzystania prenumerowanych czasopism polskich i zagranicznych w celu prowadzenia odpowiedniej polityki zakupów;
 4. Badanie stopnia wykorzystania czasopism z Europy Wschodniej z lat 60. i 80. w celu ewentualnego ich ubytkowania;
 5. Wprowadzanie do zbiorów nowych tytułów polskich czasopism wysoko i wąsko specjalistycznych w związku z poszerzaniem oferty dydaktycznej Uczelni;
 6. Wprowadzenie systemu dokumentacji dorobku naukowego i popularyzatorskiego pracowników UJK poprzez:
 7. Konserwacja zbiorów cennych;
 8. Prowadzenie efektywnej polityki zakupu książek poprzez poszukiwanie dostawców oferujących najkorzystniejsze warunki finansowe.
 9. Prowadzenie efektywnej polityki zakupu czasopism i baz danych; należy rozważyć stopniową rezygnację z czasopism w wersji drukowanej na rzecz dostępu do ich wersji elektronicznej;
 10. W oparciu o współpracę z bibliotekami i instytucjami naukowymi województwa świętokrzyskiego wzajemne pozyskiwanie i użyczanie, na zasadzie depozytu, zbiorów wydawnictw zwartych i ciągłych zgodnych z profilami poszczególnych bibliotek i instytucji.

CEL II

Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych

 1. Sporządzanie rekordów bibliograficznych i rekordów zasobu wydawnictw ciągłych w międzynarodowym formacie MARC;
 2. Wprowadzanie do katalogu w systemie VIRTUA wykonanych opisów wydawnictw ciągłych;
 3. Współpraca z Centrum Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT w zakresie współkatalogowania wydawnictw zwartych i ciągłych;
 4. Kontynuacja bazy danych informującej o powstałych w UJK pracach habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich oraz licencjackich;
 5. Opracowanie i wdrażanie najnowocześniejszych form komunikacji między Biblioteką a użytkownikami;
 6. Rozwijanie strony internetowej Biblioteki jako źródła informacji i miejsca świadczenia zintegrowanych usług bibliotecznych;
 7. Prowadzenie szkoleń bibliotecznych, których zadaniem jest nauczanie użytkowników Biblioteki efektywnego korzystania ze zbiorów oraz usług przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii;
 8. Dążenie do integracji wszystkich zasobów Biblioteki udostępnianych w formie elektronicznej;
 9. Prowadzenie takiej polityki wobec dostawców baz danych, umożliwiający poszerzanie dostępu do elektronicznych zasobów Biblioteki z komputerów domowych użytkowników;
 10. Prowadzenie badań ankietowych w celu monitorowania potrzeb czytelniczych i poprawy świadczonych usług;
 11. Poddawanie się ocenie jakości usług bibliotecznych;
 12. Utworzenie Czytelni na Wydziale Nauk o Zdrowiu;
 13. Utworzenie na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej oraz czytelni punktów hotspot z bezprzewodowym dostępem do Internetu dla czytelników;
 14. Wykorzystanie nowoczesnych technologii udostępniania i prezentacji zbiorów (np. e-czytniki).

CEL III

Tworzenie biblioteki „dostępnej” poprzez likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji

 1. Przystosowanie nowego gmachu Biblioteki do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową oraz sensoryczną;
 2. Szkolenia pracowników w zakresie obsługi i pomocy osobom niepełnosprawnym;
 3. Rozbudowa infrastruktury informatycznej umożliwiającej samodzielne korzystanie z usług biblioteki;
 4. Zapewnienie równego dostępu do materiałów osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez prowadzenie usługi darmowego skanowania zbiorów;
 5. Stałe poszerzanie bazy zbiorów elektronicznych, dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową m.in. poprzez partycypację w projekcie „Edukacja, niepełnosprawność informacja, technologia – likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji”.

CEL IV

Kreowanie nowej wizji bibliotekarza. Dbałość o rozwój kadry Biblioteki i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych

 1. Opracowanie programu systematycznych szkoleń wewnętrznych dla pracowników Biblioteki;
 2. Zwiększanie udziału bibliotekarzy w kursach, szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 3. Konieczność stworzenia warunków płacowych jako bodźca do lepszej wydajności. Tworzenie szans rozwoju zawodowego.
 4. Prowadzenie polityki zatrudniania w Bibliotece osób z wyższym wykształceniem kierunkowym;
 5. Zwiększenie zatrudnienia, szczególnie w grupie pracowników oddziałów udostępniania;
 6. Sukcesywna wymiana kadry kierowniczej ze względu na uzyskane uprawnienia emerytalne;
 7. Wprowadzenie systemu okresowych ocen bibliotekarzy jako narzędzia wspomagającego politykę awansów zawodowych, nagród.

CEL V

Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim.

 1. Propagowanie usług Biblioteki poprzez jej stronę internetową, prasę regionalną, periodyki naukowe;
 2. Przygotowywanie cyklicznych wystaw tematycznych, m. in. dotyczących zbiorów biblioteki i jej zasobów informacyjnych, wystaw uświetniających uroczystości akademickie i państwowe;
 3. Przygotowanie multimedialnej formy wykładu o usługach biblioteczno-informacyjnych oraz elektronicznego przewodnika dla studentów I roku (na witrynie webowej);
 4. Prezentacja biblioteki na spotkaniach/zebraniach środowiskowych;
 5. Organizacja raz w roku akademickim Dnia Otwartego Biblioteki;
 6. Udział Biblioteki w inicjatywach środowiskowych Uczelni;
 7. Stworzenie bazy adresów internetowych pracowników Uczelni w celu bezpośredniego informowania ich za pomocą poczty elektronicznej o zmianach w dostępach do baz i czasopism w wersji elektronicznej oraz innych ważnych wiadomościach.

CEL VI

Budowanie e-Biblioteki ze zbiorów Biblioteki (digitalizacja zbiorów, e-learning)

 1. Opracowanie koncepcji digitalizacji zbiorów bibliotecznych (określenie zasad wyboru, wytypowanie zbiorów do prezentacji cyfrowej, kalkulacja kosztów);
 2. Rozpoznanie ofert firm zewnętrznych realizujących konwersję zbiorów do postaci cyfrowej;
 3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w warsztatach tematycznych (digitalizacja, prawa autorskie, e-learning);
 4. Utworzenie bazy sprzętowo-programowej (zakup odpowiednich modułów do zarządzania e-zbiorami oraz prowadzenia e-learningu);
 5. Digitalizacja zbiorów (po uzyskaniu funduszy na sprzęt, oprogramowanie, digitalizację);
 6. Utworzenie i powiększanie bazy „kursów” w oparciu o zintegrowany system biblioteczny (umożliwiającej wykładowcom udostępnianie poprzez system materiałów do swoich zajęć);
 7. Sukcesywne zwiększanie oferty edukacyjnej z wykorzystaniem platformy do e-learningu;
 8. Nabywanie elektronicznych zasobów, w stopniu większym niż tradycyjnych, na wybranych wydziałach (np. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy).

CEL VII

Prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej

 1. W ramach serii wydawniczej „Prace Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” redagowanie, wydawanie i promowanie materiałów dotyczących zagadnień szeroko rozumianego bibliotekarstwa;
 2. Wydawanie „Rocznika Biblioteki” formą aktywności Biblioteki;
 3. Przygotowanie wersji elektronicznej „Rocznika Biblioteki” i umieszczenie go w bibliotece cyfrowej;
 4. Aktualizacja poprzednich wydań informatorów o Bibliotece;
 5. Współpraca Biblioteki ze środowiskiem bibliotekoznawczym w zakresie działalności publikacyjnej.

CEL VIII

Organizacja przeniesienia księgozbioru do nowego gmachu Biblioteki. Organizacja przestrzeni w nowym gmachu

Dostosowanie warunków technicznych funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej do wymogów nowoczesnej organizacji pracy biblioteki - przyjaznej czytelnikowi, z bezpośrednim dostępem do książek i czasopism, wyposażonej w sprawnie funkcjonująca część elektroniczną oraz przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej. W tym celu zostaną podjęte następujące działania:

 1. Dokonanie selekcji księgozbioru;
 2. Opracowanie rzeczowe wyselekcjonowanych zbiorów w celu ich prezencyjnego udostępniania;
 3. Zabezpieczenie książek paskami kodowymi lub chipami;
 4. Wyposażenie budynku w odpowiednie meble: regały, stoły i krzesła;
 5. Wyposażenie oddziałów Biblioteki w odpowiednią ilość sprzętu komputerowego.

CEL IX

Modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania

 1. Aktualizowanie użytkowanej wersji systemu bibliotecznego (oraz zakup nowych modułów);
 2. Sukcesywna wymiana zamortyzowanego i przestarzałego technologicznie sprzętu komputerowego we wszystkich oddziałach Biblioteki;
 3. Zwiększenie liczby komputerów ogólnodostępnych dla studentów;
 4. Zakup i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych (np. do zarządzania e-zbiorami);
 5. Utworzenie pracowni do digitalizacji i jej wyposażenie (w nowej siedzibie Biblioteki).

CEL X

Współpraca z bibliotekami naukowymi województwa świętokrzyskiego w celu tworzenia wspólnych źródeł informacji. Budowa modelu współpracy z Filią Biblioteki UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Współpraca z instytucjami naukowymi (Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Regionalny Ośrodek Badań, Muzea oraz z bibliotekami Regionu w zakresie tworzenia wspólnych baz informacyjnych, bibliograficznych i pełnotekstowych). Propozycja utworzenia KONSORCJUM – Świętokrzyskiej Biblioteki Wirtualnej – przy wykorzystaniu Funduszy Unijnych.

W zakresie współpracy z Filią Biblioteki UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

 1. Realizacja wspólnej polityki bibliotecznej uwzględniającej różnice w warunkach działania - odmienne środowisko, liczebność personelu, wielkość budżetu.
 2. Budowa elektronicznego katalogu centralnego zasobów informacyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Filii.
 3. Prace nad możliwością stosowania jednolitego systemu elektronicznej obsługi biblioteki.
 4. Współpraca w zakresie tworzenia elektronicznej bibliografii dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu.
 5. Współpraca w zakresie współkatalogowania.
 6. Współpraca w zakresie systemu doskonalenia zawodowego – staże zawodowe, konferencje, szkolenia.

CEL XI

Współpraca z bibliotekami krajowymi oraz zainicjowanie współpracy z bibliotekami zagranicznymi

Planowane obszary współpracy:

 1. wypożyczenia międzybiblioteczne;
 2. współtworzenie katalogów centralnych Biblioteki Narodowej;
 3. realizowanie programu praktyk, wymiana osobowa pracowników;
 4. tworzenie wspólnych baz danych w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych personelu.

CEL XII

Zapewnienie stabilnego finansowania Bibliotece, pozwalającego na jej rozwój

 1. Pozyskiwanie od Władz Uniwersytetu zasobów finansowych niezbędnych do rozwoju Biblioteki;
 2. Poszukiwanie środków finansowych zwiększających budżet Biblioteki – rezerwy tkwiące w doskonaleniu funkcjonowania jednostki, środki lokalne, krajowe i Unii Europejskiej;
 3. Pozostawienie centralnego gromadzenia i opracowania zbiorów; zamówienia pracowników naukowych na wydawnictwa o charakterze dydaktycznym powinny być realizowane ze środków przyznawanych jednostkom na dydaktykę, a wydawnictwa o charakterze naukowym z funduszy na działalność badawczą, tj. z grantów, prac własnych i statutowych.
 4. Poszukiwanie solidnych i silnych partnerów lobbujących na rzecz Biblioteki w lokalnym środowisku akademickim